LAKIP Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018 Bab I - II dapat dilihat di sini

LAKIP Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2018 Bab III - IV dapat dilihat di sini

LAKIP Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat dilihat di sini 

LAKIP Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2020 dapat dilihat di sini